Chrome, (BG-257-BK) Kovac Sling Bag - Black | MLTD