Crysp Denim, (CRYSP219-126) Atlantic Denim Jeans - Khaki Bleach | MLTD